2010. április 26., hétfő

2010. április 23., péntek

2010. április 21., szerda

Most nem azér, de

az imént lett vége. Nagyon szomorú voltam. Zane Lowe megtartotta az utolsó Gonzo-ját, ami az MTV Rocks-on ment, ugye, és 8 és fél éven keresztül szolgáltatta a jónépet józenével és jóhumorral és jóval több mindennel, mint amit az én másféléves Gonzo-néző pályafutásom során audio-vizuálhattam. Nem mondhatom, hogy ezalatt a másfél év alatt minden Gonzo-t láttam, sőt még azt sem, hogy szinte mindeniket. Láttam jópárat azonban, eleget ahhoz, hogy én most jobb híján genuinely szomorú legyek amiatt, hogy vége, és, hogy már soha többet nem fogom tudni nézni, várni a következőt. De köszönetet mondok elsősorban a UPC-nek, közvetett módon meg a bértömbházamnak, hogy elhozta hozzám ezt a műsort az MTV Rocks-on (formerly known as MTV2) és, hogy amikor épp Kolozsváron tartózkodtam és nem zavartam senkit vele és ment, akkor végigkövethettem Zane műsorát. Nem vagyok én egy nagy TV-néző (középiskolás címemről rég lemondtam), de ezt a műsort mindig szívesen néztem, egy kicsit átszellemülve, de nem épp ilyen filozófikusan elgondolva, hanem inkább a tudatalattimban, érted. Hiányozni fog a Gonzo Zane-nel, kíváncsian várom, hogy kit hoznak a helyébe, addigis egy kicsit a markomba nevetvén elkerülhetetlen bukásán. Vagy kitudja, de let's face it: Zane set the bar high.

2010. április 20., kedd

Kreon Ana: Nem vagyok én...

Nem vagyok én
Filozófus,
hogy folyton olvasva,
mindenre gondolva
fejtsem meg a világot.

Nem vagyok én
Poéta,
hogy magam kutatva,
rímekbe kapcsolva
írjam le, amit érzek.

Nem vagyok én
Filozófus sem Poéta,
és semmi sem vagyok,
de teszem a nagyot,
bukásra készen félek.

2010. április 12., hétfő

MMUUSSEE!!

Hhiihheetteettlleenn aa ggrröönnllaannddii nynyeellvv, mmeerrtt kkbb. íígygy nnéézz kkii, kkiisssseebbbb nnaagygyoobbbb ttúúllzzáássaall, ddee kkoommoollyyaan, Ss aakkoorr aa MMUUSSEE kkoonncceerrttjjéétt mmeeggeellőőzzőő aaddvveennttii bbeejjeegygyzzéésseemmeett íígygy íírroomm iiddee. Hhááhhhháá!

Szszaall, aauugguuszszttuuss 15-éénn mmeegygy aa nnaagygy ttiiszsztteelleettnneekk öörrvveennddőő Mmuussee aa Szsziiggeett Ffeeszszttiivváállrra, ééss éénn iiss ootttt ffooggookk lleennnnii ééss aaddiigg bbee ffooggookk tteennii eegygy iilylyeenn vviiszszaaszszáámmlláállóótt vvaallaahhoovvaa, hhoogygy ttuuddjjaamm mmiinnddiigg, hhoogygy mméégg hháányny nnaapp vvaann, aammíígg mmeeggttaappaaszszttaalloomm aa Mmuussee hhaattáásst ééllőőbbeenn! Nnaa, mmiivveell cscsööppeett ffáárraaszszttóó íígygy íírrnnii, (bbáárr kköözzeell sseemm aanynyiirraa, mmiinntt ggoonnddoollttaamm vvoollnnaa) mmoosstt bbúúcscsúúzzoomm! Cscsááóó

Pp. Ss:
iitt eegygy rreennddeess, nnoorrmmáálliiss mmoonnddaatt ggrröönnllaannddiiuull: Arlaanni allaaserisani saqqummersitseriarit, imaassinnaavoq illit oqaasilerinerni pikkorinnerusutit allataniluunniit kukkunngitsoorsinnaanerit takutissinnaagit aamma kukkusanik iluarsisaqarsinnaanerit takutissinnaassavat. (Ffooggaallmmaamm nniinncscs, hhoogygy mmiitt jjeelleenntt!!)