2010. április 12., hétfő

MMUUSSEE!!

Hhiihheetteettlleenn aa ggrröönnllaannddii nynyeellvv, mmeerrtt kkbb. íígygy nnéézz kkii, kkiisssseebbbb nnaagygyoobbbb ttúúllzzáássaall, ddee kkoommoollyyaan, Ss aakkoorr aa MMUUSSEE kkoonncceerrttjjéétt mmeeggeellőőzzőő aaddvveennttii bbeejjeegygyzzéésseemmeett íígygy íírroomm iiddee. Hhááhhhháá!

Szszaall, aauugguuszszttuuss 15-éénn mmeegygy aa nnaagygy ttiiszsztteelleettnneekk öörrvveennddőő Mmuussee aa Szsziiggeett Ffeeszszttiivváállrra, ééss éénn iiss ootttt ffooggookk lleennnnii ééss aaddiigg bbee ffooggookk tteennii eegygy iilylyeenn vviiszszaaszszáámmlláállóótt vvaallaahhoovvaa, hhoogygy ttuuddjjaamm mmiinnddiigg, hhoogygy mméégg hháányny nnaapp vvaann, aammíígg mmeeggttaappaaszszttaalloomm aa Mmuussee hhaattáásst ééllőőbbeenn! Nnaa, mmiivveell cscsööppeett ffáárraaszszttóó íígygy íírrnnii, (bbáárr kköözzeell sseemm aanynyiirraa, mmiinntt ggoonnddoollttaamm vvoollnnaa) mmoosstt bbúúcscsúúzzoomm! Cscsááóó

Pp. Ss:
iitt eegygy rreennddeess, nnoorrmmáálliiss mmoonnddaatt ggrröönnllaannddiiuull: Arlaanni allaaserisani saqqummersitseriarit, imaassinnaavoq illit oqaasilerinerni pikkorinnerusutit allataniluunniit kukkunngitsoorsinnaanerit takutissinnaagit aamma kukkusanik iluarsisaqarsinnaanerit takutissinnaassavat. (Ffooggaallmmaamm nniinncscs, hhoogygy mmiitt jjeelleenntt!!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése